Algemene ledenvergadering (A.L.V.) maandag 3 oktober 2022

Locatie: clublokaal de Hofstee

Aanvang: 20.00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 20 oktober 2021
 4. Jaarverslag secretaris 2021-2022
 5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2021-2022
 6. Verslag kascontrolecommissie 2021-2022
 7. Jaarverslag jeugdcommissie 2021-2022
 8. Jaarverslag sponsorcommissie / vrienden vv Hoeven 2021-2022
 9. Bestuursverkiezingen.
 10. Vaststelling begrotingen 2022-2023.
 11. Benoeming kascontrolecommissie 2022-2023.
 12. Mededelingen bestuur
  1. Nadere toelichting op de stand van zaken Led verlichting.
  2. Stand van zaken invoering donateurschap/ rustende leden.
 13. Rondvraag en sluiting.

Aftredend en herkiesbaar:

Ronald van Roon: het bestuur stelt voor Ronald te herbenoemen als bestuurslid.

Cees Martens: het bestuur stelt voor Cees te herbenoemen als bestuurslid is de functie van secretaris.

Nieuwe bestuursleden kunnen door de leden kandidaat worden gesteld. In artikel 12 van de statuten staat geschreven, dat van elke kandidaatstelling door de leden minstens drie dagen vóór de algemene ledenvergadering schriftelijk kennis dient te worden gegeven aan de secretaris. Deze schriftelijke kennisgeving moet door minstens 5 leden zijn getekend.

Stukken van de vorige Algemene ledenvergadering of ter voorbereiding op deze vergadering zijn te downloaden op www.vvhoeven.nl

 

Downloaden (DOCX, 27KB)

Dit vind je misschien ook leuk...