Protocol veilig sporten bij VV Hoeven

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 april 2023.

VV Hoeven neemt alle vormen van “ongewenst gedrag” altijd serieus en wil met dit protocol ongewenst gedrag voorkomen en in voorkomend geval direct aanpakken. Bij VV Hoeven is een veilige sport- en werkomgeving een absolute “must” om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en verantwoord van het voetballen kan genieten. Dit geldt zowel bij trainingen als wedstrijden.

NOC-NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden, waaronder de KNVB onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/ leider te verkleinen. Verder fungeren de gedragsregels als leidraad voor het gedrag van leiders/trainers* en sporters in concrete situaties. VV Hoeven heeft gedragsregels vastgesteld voor:

 • Bestuur en vrijwillig kader;
 • Voor sporters
 • Voor trainers en leiders.

VV Hoeven streeft ernaar om alle vrijwilligers een VOG te laten overleggen.

Onder  vrijwilligers wordt verstaan:

alle vrijwilligers  die voetbal gerelateerde activiteiten verrichten en/of  een functie hebben op wedstrijddagen (competitie en vriendschappelijk)

Hieronder staan de gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC-NSF. VV Hoeven onderschrijft deze regels en zal hiernaar handelen.

*Overal waar we in dit protocol de mannelijke vervoeging gebruiken bedoelen we alle mensen: dus zowel trainers als trainsters, maar ook spelers en speelsters.

 • De leider/trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De leider/trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De leider/trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de leider/trainer en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De leider/trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De leider/trainer onthoudt zich van (seksueel getinte) verbale intimiteiten.
 • De leider/trainer zal tijdens training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De leider/trainer heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de leider/trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De leider/trainer zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de leider/trainer geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De leider/trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Als hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leider/trainer in de geest hiervan te handelen.

Bij VV Hoeven zijn vanuit het hoofdbestuur door de werkgroep “veilig sporten bij VV Hoeven” na diverse voorlichtingen en cursus(sen) een aantal Vertrouwens Contact Personen (VCP) aangesteld.

In bijlage B wordt de taakomschrijving van de VCP beschreven.

De namen en contactgegevens zullen op een nader te bepalen tijdstip bekend gesteld worden.

Het hoofdbestuur van VV Hoeven staat in nauw contact met de VCP en blijft altijd eindverantwoordelijk voor het voorkomen van elke vorm van ongewenst gedrag. Vanuit het hoofdbestuur zullen als het nodig is, op gepaste wijze maatregelen genomen worden.

In onderstaand schrijven wordt stapsgewijs de handelwijze van de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) beschreven in het geval hij/zij in vertrouwen op de hoogte wordt gebracht van een incident m.b.t. Seksuele Intimidatie (SI) of ander ongewenst gedrag. Ook een eventueel (intern) conflict van taken van de VCP wordt in het protocol beschreven naar te nemen acties. Het protocol blijft met de beschreven handelwijze binnen de grenzen van het functieprofiel van de VCP.

Stappen:

1. Eerste opvang: verhaal en emoties

Eenieder kan een beroep doen op een VCP (man/vrouw) voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot SI, pesten en lichamelijk geweld. De VCP is hiervoor het eerste aanspreekpunt binnen VV Hoeven. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen een verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen spelen.

De VCP moet echter vooraf twee zaken duidelijk maken:

 • Elk incident wordt volledig anoniem met de voorzitter en/of een door de voorzitter gemandateerd persoon uit het bestuur van het bestuur besproken, omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen.
 • De vertrouwelijkheid van het gesprek is echter wel begrensd. Als de voorzitter oordeelt dat de veiligheid van een of meerdere van de leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit (strafbare feiten zoals in het Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Strafrecht zijn vastgelegd)

2. Overleg over vervolgstappen: doorverwijzen

Naar aanleiding van wat de VCP ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de verschillende vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zélf een keuze of wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen (Vertrouwenspersoon van NOC-NSF, Maatschappelijk werk, huisarts).

3. Opheffen vertrouwelijkheid

De VCP informeert de betrokkene over de gevolgen die het incident heeft voor de stappen die de VCP moet zetten. In alle gevallen zal anoniem overleg met de voorzitter volgen (al eerder gemeld in stap 1). Deze beoordeelt hoe vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden gehandeld. Als dit handelen vereist dat (een deel van) de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven, zal betrokkene door de VCP hierover uitleg krijgen en om diens toestemming worden gevraagd. Bij toestemming wordt de vertrouwelijkheid opgeheven.

Het opheffen van vertrouwelijkheid gebeurt echter ook zonder toestemming van de betrokkene, maar niet nadat:

 • De VCP de betrokkene heeft uitgelegd waarom hij deze stap moet nemen en om diens toestemming daarvoor is gevraagd.
 • Het is gebleken dat er geen andere weg is dan het opheffen van de vertrouwelijkheid om het voor het hoofdbestuur mogelijk te maken haar verantwoordelijkheid te nemen.
 • Naar het oordeel van het hoofdbestuur het niet-opheffen van de vertrouwelijkheid voor betrokkene en/of derden schade of gevaar zal opleveren en dit kan worden voorkomen door het opheffen van de vertrouwelijkheid.
 • Er in gevallen van ernstige twijfel bij de VCP (en/of bij het hoofdbestuur) aan de juistheid van het opheffen van de vertrouwelijkheid, consultatie van zijn collega op Bondsniveau heeft plaatsgevonden.

Opheffen van de vertrouwelijkheid gebeurt overigens met inachtneming van alle verplichtingen die het hoofdbestuur en VCP hebben richting de bescherming van de privacy van alle betrokken partijen. Met de betrokkene bespreekt de VCP de mogelijke gevolgen van deze stap en verwijst de betrokkene naar relevante hulpverlening. Ook wordt afgesproken hoe betrokkene op de hoogte wordt gehouden van het handelen van het hoofdbestuur.

Overwegingen die tot het opheffen van de vertrouwelijkheid aanleiding kunnen geven zijn:

 • Er is sprake van een ernstig strafbaar feit.
 • Er is sprake van angst of onmacht aan de zijde van betrokkene om een strafbare en/of ongewenste situatie te beëindigen.
 • Er is sprake van een voor de betrokkene of derden (voetbalvereniging VV Hoeven) acute onveilige sportomgeving.
 • Er is sprake van gedragingen of een situatie waarin het hoofdbestuur vanuit haar verantwoordelijkheid in het algemeen belang moet ingrijpen.

In geval dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven omdat er sprake is van een ernstig strafbaar feit waar aangifteplicht voor geldt, zoals bij verkrachting, dan stelt de VCP de voorzitter daarvan in kennis en zal het hoofdbestuur deze verplichting tot aangifte moeten nakomen. Doet zij dat niet, dan berust deze verplichting in even grote mate bij de VCP. Deze kan echter geen aangifte doen namens de vereniging, maar doet dat dan als privépersoon.

4. Rapportage aan bestuur

De VCP brengt het hoofdbestuur altijd op de hoogte van hetgeen een betrokkene heeft verklaard en welke afspraken met betrekking tot de doorverwijzing zijn gemaakt. Dit gebeurt anoniem, maar als het bestuur dit noodzakelijk vindt met verwijzing naar personen (zie hiervoor punt 3 opheffen vertrouwelijkheid).

5. Verslaglegging

De VCP legt verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende doorverwijzing en gemaakte afspraken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het standaardformulier dat hiervoor is ontwikkeld. Het registratieformulier voor de VCP en het rapportageformulier voor de rapportage aan de voorzitter en eventueel het hoofdbestuur.

Deze formulieren worden binnen de vereniging op een veilige wijze gearchiveerd. Het hoofdbestuur in goede onderlinge samenwerking met de VCP beheert dit archief.

Signalen

Bij vermoedens van SI, pesten of lichamelijk geweld anonieme signalen, eigen waarnemingen of geruchten daarover, licht de VCP de voorzitter in en die kan het bestuur inlichten als hij dit noodzakelijk vindt. Besluit de voorzitter/het bestuur daarop tot verdere stappen, zoals nader onderzoek, dan wordt de VCP daar niet mee belast. Ook wordt de VCP niet belast met inhoudelijke taken bij een eventueel tuchtrechtelijk traject, ook al komen de signalen van hem.

VV Hoeven ziet de volgende zaken als ongewenst gedrag (grensoverschrijdend gedrag) die niet passen bij het veilig sporten bij VV Hoeven:

Vormen van ongewenst gedrag:

 • Seksuele handelingen/seksuele intimidatie

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

 • Discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan het onderscheid maken ten nadele van leden, medewerkers of vrijwilligers op basis van bijvoorbeeld geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, herkomst, huidskleur en nationaliteit.

 • Intimiderend gedrag/pesten

In engere zin verwijst intimidatie naar een vorm van chantage waarbij de persoon die de intimidatie ondervindt wordt bedreigd. Het is belangrijk te beseffen dat alleen degene waarop de aandacht is gericht kan beoordelen of die aandacht gewenst of ongewenst is. Als een lid, medewerker of vrijwilliger aangeeft bepaald gedrag vernederend of belastend te vinden dan moet degene die zich zo gedraagt zijn/haar gedrag bijstellen.

 • Agressie en geweld

Agressie en geweld kunnen op verschillende manieren plaatsvinden:

Verbale agressie: uitschelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen vallen hieronder. Verbale agressie kan zowel persoonlijk, telefonisch of via sociale media plaatsvinden.

         Fysieke agressie: schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven.

Psychische agressie: iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen. Dit wordt gedefinieerd als interne agressie.

 • Interne criminaliteit

Er is sprake van interne criminaliteit wanneer leden/vrijwilligers zich eigendommen van de club toe-eigenen.

Voor verdere informatie en/of het doen van een melding of verzoek om ondersteuning:

Centrum Veilige Sport Nederland

Telefoon: 0900-2025590

www.centrumveiligesport.nl

Bijlage A:

Ongewenst gedrag en maatregelen/sancties VV Hoeven:

Ongewenst gedrag bij VV HoevenVeilig sporten bij VV HoevenSanctie bij overtreding  
Seksuele handelingenGeen enkele vorm van seksueel handelen ten opzichte van spelers door leider/trainer of medespelers wordt geaccepteerd.Er zal altijd aangifte bij de politie worden gedaan. Bij bewezen feit(-en) gevolgd door royement van leider/trainer of speler en ontzegging toegang tot het Sportpark V.v. Hoeven.
Verbale seksuele intimidatieHet verbaal seksueel getint intimideren van spelers wordt niet geaccepteerd.Er kan na intern onderzoek aangifte bij de politie worden gedaan. Bij bewezen feit(-en) gevolgd door royement van leider/trainer of speler en ontzegging toegang tot het Sportpark V.v. Hoeven.
Lichamelijk geweld tegen spelers door leider/trainer of medespelerHet fysiek corrigeren of anders fysiek aanraken van spelers door leider/trainer of medespeler is nooit toegestaan.Er kan na intern onderzoek aangifte bij de politie worden gedaan. Bij bewezen feit(-en) gevolgd door royement van leider/trainer of speler en ontzegging toegang tot het Sportpark V.v. Hoeven.
Interne criminaliteitHet ongevraagd toe-eigenen van clubeigendommen of andere zaken.Er kan na intern onderzoek aangifte bij de politie worden gedaan. Bij bewezen feit(-en) gevolgd door royement van leider/trainer of speler en ontzegging toegang tot het Sportpark V.v. Hoeven.
Grof/intimiderend (racistisch) taalgebruik of handelenIntimiderende, racistische of bedreigende uitingen aan leden/spelers tijdens trainingen of wedstrijden.Er komt altijd een (intern) onderzoek gevolgd door passende maatregelen: Bij eenmalig: berisping en een tijdelijke schorsing Bij herhaling: royement.
Machtsmisbruik/enige vorm van vergoeding – tegenprestatiesGeen enkele vorm van verbale dreigementen of toezeggingen van zaken met enige vorm van tegenprestatie wordt getolereerd.Er komt altijd een (intern) onderzoek gevolgd door passende maatregelen: Bij eenmalig: berisping en/of een tijdelijke schorsing Bij herhaling: royement
PestenPesterijen in welke vorm ook zijn bij V.v. Hoeven door leider/trainer of medespeler niet toegestaan.Er komt altijd een (intern) onderzoek gevolgd door passende maatregelen: Bij eenmalig: berisping en/of een tijdelijke schorsing Bij herhaling: royement.

Bijlage B:

Taakomschrijving Vertrouwens Contact Persoon (VCP):

De VCP is een contactfunctionaris binnen de verenging die zich inzet voor het voorkomen van ongewenst gedrag en er mede zorg voor draagt dat er een veilige sportomgeving is en blijft bij VV Hoeven. De VCP is laagdrempelig aanspreekbaar als er zorgen zijn en bij incidenten. De VCP hoort aan en verwijst door, deze rol is niet verantwoordelijk voor de oplossing van een incident.

Ongewenst gedrag bij VV Hoeven is op pagina 4 uitgebreid beschreven.

Taken

Preventie:

 • Profileren en aanspreekpunt
 • Sociale veiligheid beleid
 • Juiste kennis en kunde om te handelen als VCP

De VCP zorgt ervoor dat die rol bij iedereen bekend is en draagt zorg voor bereikbaarheid. De VCP werkt nauw samen met het hoofdbestuur van VV Hoeven aan doorgaande preventie binnen de vereniging d.m.v. bijeenkomsten, het thema op de agenda en bespreekbaar houden, kennis te delen en actief leden informeren over de rol van de VCP.

Signalen:

 • Eerste opvang en vertrouwelijk gesprek
 • Vervolg stappen bespreken
 • Rapportage en verslaglegging aan het hoofdbestuur

De VCP is in staat om een vertrouwelijk gesprek te voeren en heeft kennis van het sport tuchtrecht en de verwijzingsnetwerken (VV Hoeven zal hier de juiste cursussen voor inregelen). De VCP is in staat een inschatting te maken over urgentie, veiligheid en vervolg advies. In samenspraak met de betrokkenen of de potentiële melder stelt de VCP een (anoniem) verslag op voor het hoofdbestuur van VV Hoeven. De VCP informeert het hoofdbestuur proactief over zorgelijke signalen en verzorgt jaarlijks een rapportage over signalen op hoofdlijnen ten behoeve van een sociaal en veilige sportomgeving bij VV Hoeven.

Randvoorwaarden voor rol en positie

De VCP is geen bestuurslid aangezien het hoofdbestuur de formele melding aanneemt en moet handelen. Daarbij moet de VCP met bepaalde beroepen afspraken maken met de vereniging en wellicht de eigen werkorganisatie over de rol van bijvoorbeeld politie, artsen, psychologen in verband met de eigen beroeps- en meldcodes die te allen tijde de rol van de VCP overstijgen.

 • Het hoofdbestuur wijst een aanspreekpunt aan voor de VCP.
 • Het hoofdbestuur stelt de VCP formeel aan in deze rol en informeert de leden over dit besluit.
 • De VCP moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) afgeven en herhaalt dit minimaal elke 3 jaar.

De VCP werkt in de kaders die aangegeven zijn in de opleiding werkwijze VCP. De VCP valt niet onder het tuchtrecht meldplicht rondom seksuele intimidatie zoals belegd voor de hoofdbestuurders. De VCP heeft wel een meldverantwoordelijkheid bij ernstige misstanden.

Attitude

 • Sociaal, toegankelijk, oprecht en gezaghebbend persoon die zich neutraal en onafhankelijk kan opstellen.
 • Geniet het vertrouwen bij de vereniging en de leden.
 • Heeft levenservaring, is integer en heeft een evenwichtige persoonlijkheid.
 • Heeft affiniteit met een sociaal en veilige sportomgeving en wil daaraan een bijdrage leveren.

Vaardigheden

 • Is in staat zichzelf en het onderwerp sociale veiligheid en ongewenst gedrag aan de doelgroepen te presenteren.
 • Beschikt over gespreksvaardigheden die aangepast worden op de partij zoals de melder, de sportbond of de vereniging en het Centrum van Veilige Sport Nederland.
 • Kan omgaan met vertrouwelijkheid en weerstanden.
 • Kan omgaan met emoties van zichzelf, de betrokkene en de melder en de omgeving.
 • Is in staat mee te werken aan het uitvoeren van het verenigingsbeleid.

Kennis en kunde

 • Weet welke procedures er bij een (dreigend) incident gevolgd kunnen worden en hoe men doorverwijst in het netwerk voor ondersteuning en melding.
 • Onderhoudt kennis en kunde door bijscholing en zichzelf te verdiepen in de thema’s.
 • Sluit zich actief aan bij VCP-netwerken van de sportbond Centrum Veilige Sport en de gemeente Halderberge.
 • Kent de sociale kaart in de omgeving van de voetbalvereniging VV Hoeven.
 • Heeft kennis van de interne organisatiestructuur en cultuur.

Opleiding

De VCP heeft een opleiding gevolgd bij NOC-NSF en is aanwezig bij terugkomdagen. De VCP staat open voor en krijgt tijd/onkostenvergoeding voor deelname aan intervisiebijeenkomsten binnen/tussen bonden en sportverenigingen.

Namen Vertrouwens Contact Personen bij VV Hoeven:

Sietske van Beckhoven (sietskevanbeckhoven@hotmail.com)

Ad Roks (am.roks@ziggo.nl)