Inschrijfformulier

Downloaden (PDF, 507KB)

De velden met een * zijn verplicht.

1. Het lidmaatschap geldt voor minimaal één competitie en duurt in ieder geval tot het einde van het verenigingsjaar (30 juni).

2. Contributie dient te worden betaald tot het einde van het verenigingsjaar. Dit is noodzakelijk aangezien de vereniging aan de KNVB bij vooruitbetaling de contributie voor het gehele seizoen moet voldoen.

3. Men is verplicht om na aanmelding en opstelling de lopende competitie uit te spelen behoudens overmacht; dit laatste ter beoordeling van het (jeugd)bestuur. De contributieverplichting als genoemd onder punt 2 blijft onverminderd van kracht.

4. Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de (jeugd)secretaris, uiterlijk op 31 mei van het lopende verenigingsjaar. Zonder opzegging, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.

5. Boetes voor individuele overtredingen, opgelegd door de KNVB evenals vorderingen van derden op individuele leden, zijn voor rekening van het / de betreffende lid / leden.